Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

E-VORMID

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kaebus trahviteate peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kiri

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Liikluskeelu alase loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Maamaksu vabastus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Matusetoetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Rahaliste vahendite taotlus linna reservfondist

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Raieloa avaldus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

 


Sooja toidu kojutoomine eakatele

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Teabenõue

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tänava sulgemise loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Vaie viivistasu otsuse peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


KULTUUR

Kultuuriprojekti toetus kultuuriosakonna reservfondist 2018. aastal

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 10.12.2018

Taotlusi saab esitada 5. jaan.-10. dets. 2018.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse 2018. aasta kultuuriprojektide teostamiseks. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida ja mida linn ei ole 2018. aasta põhieelarvest toetanud.

Vaata lisaks:
Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord"
https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013065?leiaKehtiv
Kultuuriosakonna 17.06.2010 korraldus nr 34 " Kultuuriprojektide taotluse, aruande ja lepingu tüüpvormi kinnitamine"
info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/KOK2010061700034


NOORSOOTÖÖ

2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse arendusreisi toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2018

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 19.04.2018 määrusega nr 18 "2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus" ja veebipäevikuga http://huvitegevuseriigirahatartus.blogspot.com/2018/05/arendusreisi-toetuse-kkk.html.

 

2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse arendusreisi toetamise eesmärgiks on suurendada huvialade spektri laiendamist ja uuenduslike metoodikate kasutuselevõtu potentsiaali huvitegevuses ja huvihariduses.

 

Toetust antakse arendusreisiks, mis vastab järgmistele nõuetele:

1) arendusreisi sihtkoht on välisriigis;
2) arendusreisi kestvus on vähemalt kolm päeva;
3) arendusreisil osalejate maksimaalne arv on kaheksa;
4) välisriigi vastuvõtja on andnud kinnituse, et ta nõustub arendusreisil osalejad vastu võtma.

Arendusreisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust.

Arendusreisi toetuse suurus ühe taotluse kohta sõltub arendusreisile minejate arvust. Toetuse suurus ühe osaleja kohta on 575 eurot osaleja kohta, kui reisi sihtkoht on Tartust kuni 1999 km kaugusel, või 760 eurot ühe osaleja kohta, kui reisi sihtkoht on Tartust üle 2000 km kaugusel.

Taotlusele tuleb lisada:

1) arendusreisi sihtkoha vastuvõtja nõusolek;
2) arendusreisi programm.

 

Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 1. detsembril 2018. a. Vahendite lõppemisel lõpetatakse taotluste vastuvõtmine varem.
Toetuse taotluses nimetatud arendusreis peab toimuma pärast toetuse saamise otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2019. a.
Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu möödumisel arendusreisi lõppemisest veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused.


Noorsootöö projektitoetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2018

 


Aastaringselt saab toetust taotleda kolmele projektiliigile.

 

  1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
  2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama;
  3. Noorte omaalgatusprojektile. Taotleda võib Tartu linna elanike registrisse kantud või Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 14-18-aastane (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastane) noor üks kord aastas. Taotluses peab kirjeldama, kuidas tekkis projekti idee ning kes toetavad taotlejat projekti teostamisel. Toetuse ülemmäär on 200 eurot ning eelarve ei tohi sisaldada töötasu.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 


SPORT

Spordi mobiilsusprojekti toetus 2018

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2018

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089
 

 


Spordiprojekti aastaringne toetus 2018

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2018

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.

Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Info: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089

 


Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2018 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 17.12.2018

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolisordiliit.

Toetust eraldatakse kui osalevad vähemalt viie põhikooli või kolme gümnaasiumi õpilased.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu linna meistrivõistluste toetus 2018 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 10.12.2018

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Piksel