Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

KULTUUR

Kultuuriprojekti toetus kultuuriosakonna reservfondist 2018. aastal

Taotluse esitamise tähtaeg: 10.12.2018

Taotlusi saab esitada 5. jaan.-10. dets. 2018.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse 2018. aasta kultuuriprojektide teostamiseks. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida ja mida linn ei ole 2018. aasta põhieelarvest toetanud.

Vaata lisaks:
Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord"
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2010061000012
Kultuuriosakonna 17.06.2010 korraldus nr 34 " Kultuuriprojektide taotluse, aruande ja lepingu tüüpvormi kinnitamine"
info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/KOK2010061700034

Tartu muuseumitöötaja stipendium 2018

Taotluse esitamise tähtaeg: 22.02.2018

• Tartu muuseumitöötaja stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele õppereisidel, täiendkoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks, tööalaste teadus- või uurimisprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks;
• Stipendiumi võib kasutada osalustasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks ning päevarahadeks;
• Stipendiumi taotlejaks on füüsiline isik, kes on Tartu linnas asuva ja tegutseva muuseumi töötaja olenemata muuseumi omandivormist;
• Stipendiumi saab taotleda tegevusteks, mis algavad enne taotlemise aasta 31. detsembrit; 
• Stipendiumi ei saa taotleda juba toimunud tegevusteks;
• Taotlusi hindav stipendiumikomisjon võtab arvesse taotleja senist tegevust muuseumivaldkonnas, taotluse põhjendatust, tegevuskava täpsust, selgust ja optimaalsust ning eelarve läbimõeldust. Samuti taotleja valmidust uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kontaktide laiendamiseks, taotleja tegevuse mõju muuseumivaldkonna arengule ja planeeritavate järeltegevuste mõju;
• Stipendiumi saajaga sõlmitakse leping;
• Tartu Linnavolikogu määrusega nr 85, 14.02.2013 kinnitatud statuut: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013021400085

SPORT

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2018 (aastaringne)

Taotluse esitamise tähtaeg: 17.12.2018

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolisordiliit.

Toetust eraldatakse kui osalevad vähemalt viie põhikooli või kolme gümnaasiumi õpilased.

Spordi mobiilsusprojekti toetus 2018

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2018

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.
Spordivaldkonna toetused

Spordiprojekti aastaringne toetus 2018

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2018

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.
Info:
Spordivaldkonna toetused

Olümpialootuse stipendium 2018

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.02.2018

Toetust saab taotleda füüsiline isik.

I Stipendiumi asutamine ja eesmärk

1. Asutatakse Tartu linna olümpialootuse stipendium (stipendium), mille eesmärk on toetada Tartu linna tippsportlasi, kes on olümpiamängude kandidaadid või kellel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele.
2. Stipendium on sihtotstarbeline ühekordne rahaline toetus. Stipendiumi suurus ühe sportlase kohta on vähemalt 1000 eurot.
3. Stipendiumit rahastab Tartu linn.
4. Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.
5. Stipendiumit võib kasutada osalustasude, transpordi- ja majutuskulude, treeningpaikade rendi- või üürikulude, sporditegevusega kaasnevate teenuste tellimise ja asjade ostu kuludeks.

II Stipendiumi taotlemine
1. Stipendiumi võib taotleda füüsiline isik, kes on:
1.1 olümpiamängude kandidaat või kellel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele;
1.2 vähemalt 23-aastane;
1.3 kantud rahvastikuregistrisse Tartu linna elanikuna vähemalt 1 aasta enne taotluse esitamist;
1.4 Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige;

Tartu Linnavolikogu 14.02.2013 määrus nr 86 "Tartu linna olümpialootuse stipendium"
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013021400086

NB!
Palun sisene keskkonda "ESITA UUS TAOTLUS UUE TAOTLEJA NIMEL".
Palun sisenemisel valida "füüsiline isik" ning vajutada nuppu "kontroll".
Huviringi lahtrisse kirjuta KLUBI NIMI

Kullafondi toetus 2018

Taotluse esitamise tähtaeg: 18.02.2018

Andekas noorsportlane - Tartu linnas asuva spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud isik vanuses14-23 eluaastat, kes on Eesti omavanuste koondise liige ja on osalenud või osaleb koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel.  Silmapaistvate tulemuste korral võib erandkorras lugeda andekaks noorsportlaseks ka nooremat kui 14 aastast isikut.

 Andeka noorsportlase toetust antakse ühekordse toetusena spordiklubi nimekirja kantud andeka noorsportlase kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn, 20-23aastase noorsportlase kohta toetuse taotlemisel peab sportlane olema olnud rahvastikuregistri andmetel Tartu linna elanik vähemalt üks aasta enne taotlemise aastat ja esindama selle aja jooksul Tartus tegutsavat spordiklubi või spordikooli. Toetust saanud noorsportlane kohustub toetuse saamise aastal esindama võistlustel Tartu linna.

Toetuse taotlemisel peab andekas noorsportlane kinnitama oma osalust vastava spordiklubi või treeningrühmas 15. veebruariks. Kuni 19 aastase sportlase puhul loetakse kinnitus esitatuks, kui kinnitus on esitatud eelneva aasta 1.novembriks taotluste veebipõhises keskkonnas või kirjalikult sporditeenistuses.

NOORSOOTÖÖ

Noorsootöö projektitoetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2018

 


Aastaringselt saab toetust taotleda kolmele projektiliigile.

 

  1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Ühele projektile võib saada toetust üks kord aastas. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
  2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama;
  3. Noorte omaalgatusprojektile. Taotleda võib Tartu linna elanike registrisse kantud või Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 14-18-aastane (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastane) noor üks kord aastas. Taotluses peab kirjeldama, kuidas tekkis projekti idee ning kes toetavad taotlejat projekti teostamisel. Toetuse ülemmäär on 200 eurot ning eelarve ei tohi sisaldada töötasu.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 

E-VORMID

Vaie viivistasu otsuse peale

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Kiri

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Maamaksu vabastus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Teabenõue

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Sooja toidu kojutoomine eakatele

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Kaebus trahviteate peale

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Tänava sulgemise loa taotlus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Raieloa avaldus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

 

Liikluskeelu alase loa taotlus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Matusetoetus

Taotluse esitamise tähtaeg: -

Piksel