In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses » Sotsiaalabi, to... » Laste...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Riiklik lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapse vanemale

Raske või sügava puudega lapse vanemale hüvitab riik lapsehoiuteenuse kulusid seetõttu, et nendel lapsevanematel on tavalisest suurem hoolduskoormus ning suurem vajadus hooldamisest vaba aja järgi. Lapsehoiuteenus ei kompenseeri puudega lapsele ja tema perele lasteaiakoha puudumist või koolis käimise võimaluse puudumist. Puudega lastel on teistega võrdsed õigused käia lasteaias ning koolis ja lapsehoiuteenus on lapsevanema jaoks täiendav abi puudega lapse kasvatamisel.

2016. aastal oli riigi rahastatava lapsehoiuteenuse piirmäär raske või sügava puudega lapse kohta 402 eurot kalendriaastas  (kehtestati Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2007 määrusega nr 40).

Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses. Ööpäevane teenus võib sobida vanemate puhkusel või lähetusel viibimise ajaks.
Kui soovitakse saada teenust rohkem, kui riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse määr, siis katavad teenuse kulud kokkuleppel lapsevanem koos kohaliku omavalitsusega.
Riigi rahastavat lapsehoiuteenust ei ole võimalik saada ootamatult tekkinud teenuse vajaduse korral, sest teenuse taotlemise ning lepingu sõlmimise protsess võtab mõned nädalad aega.

Lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemine
Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb lapsevanemal leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused sh periood ning hind kokku leppida. Seejärel esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kui lapsevanem ei ole varem lapsehoiuteenusega kokku puutunud, siis võib ka enne teenusepakkuja väljavalimist sotsiaaltöötajaga konsulteerida ning nõu küsida.

Riigi rahastatava lastehoiuteenuse taotlus   (täidetav rtf) (pdf)

Taotlusele lisatavad dokumendid:

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  • Arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  • Perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik eestkostja ja perekonnas hooldaja puhul).

Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul. Positiivse otsuse korral sõlmitakse lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja, kohaliku omavalitsuse ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks haldusleping. Eitav otsus tehakse juhul, kui taotleja ei vasta seaduses nimetatud hüvitise saamise kriteeriumitele.

Täiendav informatsioon:
Britta Pärk
lastekaitse spetsialist
telefon 746 1700;
e-post: Britta.Park@raad.tartu.ee
Vaksali 14
vastuvõtuajad: E 15–18 ja K 8–12


Täiendavat lugemist Sotsiaalkindlustusameti lehelt (Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine)