In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Koolide hoolekogud

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige 1)

Hoolekogus on lapsevanemad enamuses. Kooli jaoks üheks olulisemaks huvigrupiks ja partneriks on lapsevanemad.  Õpilaste huvides on, et kool ja kodu teeksid koostööd. Koostöö edendamine ongi hoolekogu üks olulisemaid ülesandeid.  

Hoolekogus on esindatud erinevad huvigrupid oma esindajate kaudu. Hoolekogu peaks taotlema, et kõik huvigrupid teadvustaksid ühtemoodi ja adekvaatselt kooli seisundit, tugevusi ja nõrkuseid, väliseid ohte ja võimalusi. Samuti peaks hoolekogus sõnastatama erinevate huvigruppide huvide ühisosa ja kokkulepped osapoolte edasise tegevuse suhtes (mida teeb kooli pidaja, õpetajad, lapsevanemad jne). Kokkulepped vormistatakse arengukava, eelarve jm vormis. Kooli töötajad (üks huvigruppe) osutavad tehnilist abi (andmete kogumine, trükkimine, paljundamine, teavitamine jne), kuid ei tegutse hoolekogu asemel eri huvigruppide seostamisel. (Jüri Ginter)