In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Sotsiaalabi » Projektid ja tegevustoetused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi


Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Hoolega tööle!


Projekt Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist, meetme 1.3.3. „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ raames. Kestvus 03.01.2011-31.12.2013
Juhtpartner Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond, partnerid: Luunja Vallavalitsus, Tartu Vallavalitsus.

Projektiga valminud materjalid

Kliendi intervjueerimise juhend
Hindamisinstrument
Kliendi hetkeseisundi hindamine
Hooldusplaan

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärkideks oli  abistada hooldajaid, kes on huvitatud tööle asumisest ja kelle hoolealuseid on võimalik hooldada koduhooldusega. Selleks viidi  hooldajatega läbi intervjuu ja hinnati  hooldatava koduhooldusteenuste ajaline maht ja sagedus.
Projekti tegevuse käigus suurendati koduhooldusteenuse osutamisega tegelevate töökohtade arvu ostes koduhooldusteenust ja pakkudes seda hooldatavatele vastavalt nende vajadustele hooldusplaani alusel.
Neid hooldajaid, kes ei sobinud koduhooldusteenuse osutajateks juhendati tööturuteenuste kasutamisel ja tööotsingutel. Tööotsingute või tööle asumise alguses osutatakse nende hooldatavatele koduhooldus või ööpäevaringse hoolekande teenuseid.
Kes said  projekti tegevustega liituda
Projekt tegevused olid suunatud Tartu linna, Tartu valla ja Luunja valla hooldajatele kes olid:
·        tööealised;
 ·       ei tööta või on sunnitud töösuhte hooldamise tõttu lõpetama;
 ·       on huvitatud tööle asumisest.

Projekti käigus viidi läbi rohkem kui 400 hindamisintervjuud, teenusele suunati 49 hoolduskoormusega inimese hooldatavat.
Suurimaks probleemiks projektis oli hoolduskoormusega inimeste motiveerimine tööturule asumiseks ja teenuste saamiseks. Hoolduskoormusega inimeste hindamisele järgnes nende nõustamine. Paljudega võeti kontakti mitmeid kordi, et nad võtaksid vastu pakkumise saada tasuta teenust oma hooldatavale ja ise samal ajal tööd otsida.

Valdav enamus hooldajatest väitis, et hooldatav ei ole nõus teise hooldajaga hiljem ilmnes, et hoolduskoormus ei ole tegelikult nii suur ning sageli on see jaotatud tugivõrgustiku vahel. Suur hulk hooldajaid leidis ka,  et tegelikult ei soovita ametlikult tööle minna. Teistkordselt ühendust võtte selgus ka, et osa hooldajaid on tegelikult tööturule sisenenud ning töötavad.
6 inimest kaalus tööle minekut Tartu Hooldekodusse. Tööd vaatamas käis 3 ning 1 asus lepinguga tööle. Isikul oli suur soov tööd teha ning seetõttu võttis ta rõõmuga selle pakkumise vastu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et hooldajad kes on aastaid seda kohustust täitnud ei ole valmis tööturule naasma. Põhjuseks võib olla omaks võetud harjumus olla ise oma aja peremees või  asjaolu, et omavalitsus maksab nende eest sotsiaalmaksu ning neile laienevad kõik sotsiaalsed tagatised. Nende isikute puhul ei olnud raha motivaatoriks. Paljud hoolduskoormusega inimesed,  kes soovivad tööturule naasta on leidnud ise võimaluse selleks. Projektis osalemine kergendas nende isikute puhul igapäevast elukorraldust ning need inimesed leidsid, et projekt oli asjalik ning vajalik.

Projekti kokkuvõttev esitlus

Projekti kajastus meedias:
Õhtuleht Elu jooksis kokku, jaks hakkas lõppema. Mul olid tõsised enesetapumõtted.
Veebilehe www.kliinik.ee artikkel Hooldusteenuste projekt aitab hooldajatel tööle asuda

Uudised ja pressiteated:
Tartu Linnavalitsuse pressiteade 12.06.2012 Hooldajad tööle asendushooldusega
Tartu Linnavalitsuse pressiteade 29.03.2012 Tartu Hooldekodu hakkab tööle rakendama töötuid hooldajaid
Tartu Linnavalitsuse pressiteade 15.11.2010 Uus projekt aitab hooldajatel tööle asuda
Tartu Linnavalitsuse pressiteade 4.02.2011 Tartu linn aitab hooldajatel tööle asuda
Tartu Linnavalitsuse kuulutus 25.11.2013 Projekti lõpuseminar

Projekti juhtimisega tegelesid

Tartu linnas
Indrek Rohtla
eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja
tel 736 1305 e post indrek.rohtla@raad.tartu.ee

Tartu vallas
Jaana Puur
sotsiaalnõunik
tel 733 7758 e post jaana.puur@tartuvv.ee

Luunja vallas
Kairit Pahk
sotsiaalnõunik
tel 741 7234 kairit@luunja.ee

PROJEKTI INFOVOLDIK

PROJEKTI KALENDER (A1 formaat!)

PROJEKTI PLAKAT (A1 formaat!)