In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Sotsiaalabi » Projektid ja tegevustoetused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi


Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Hoolekandeteenuste arendamine Fundacion Once kogemuste põhjal

 

 

Tartu Linnavalitsus sai 2011. a alguses Euroopa Sotsiaalfondist meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“alameetme „Stažeerimisprogramm“ raames toetuse projektile "Hoolekandeteenuste arendamine Fundacion Once kogemuste põhjal".

Projekti sisuks oli Tartu Linnavalitsuse, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Tartu Puuetega Inimeste Koja spetsialistide, kokku 15 inimest,  stažeerimine Hispaania  suurima sotsiaalprojekte elluviiva sihtasutuse Fundacion Once juures.

 

Projekti eesmärgid:

Üldeesmärk on hoolekandeteenuste innovatiivsuse suurendamine ja kvaliteedi parandamine

Eesmärgid:

1.Tutvumine Fundacion Once organisatsiooni tööga ning saadud kogemuse põhjal hoolekandeteenuste arendamine Tartu linna ja Eesti puuetega inimestele.

2.Mittetulundus-, avaliku- ja erasektori koostööga tutvumine Hispaanias ning saadud kogemuste põhjal puuetega inimeste organisatsioone koondava katusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse koostöö arendamine. Kodanikeühendustele ja linnaametnikele parema oskusteabe pakkumine.

3.Linnavalitsuse ja puuetega inimeste organisatsiooni esindajatele vahetu kontakti loomine Hispaania vastava valdkonna spetsialistidega - sihtriigi kolleegide kogemustest õppimine ning nõuannete saamine Eesti hoolekande korralduse paremaks kujundamiseks sh ametnike ja spetsialistide tööalase suutlikkuse tõstmiseks organisatsioonidevahelise koostöö arendamise valdkonnas.

4. Hoolekandeprojektide rahastamise põhimõtetega tutvumine – mingi eesmärgi saavutamiseks programmide välja töötamine ning nende kaudu hoolekandeteenuste arendamise mõjutamine; valikukriteeriumid; hindamispõhimõtted sh hindajate pädevus;tasuvuse mõõtmine; tulemused ja nende mõõtmine.

 

Fundacion Once tutvustus

Fundacion Once, Hispaania juhtiv puuetega inimestele teenuseid osutav sihtasutus on loodud algselt pimedate elukvaliteedi tõstmise eesmärgil kuid on oma arengu jooksul laiendanud tegevust, pakkudes toetavaid teenuseid väga erinevatele puuderühmadele ning sotsiaalselt nõrgalt arenenud elanike gruppidele.

Fundacion Once on olnud aktiivne sotsiaalpoliitika kujundaja ja alates 1990ndate aastate lõpust olnud üheks oluliseks toetajaks Euroopa Liiduga liituvate riikide puuetega inimeste liikumise toetajana, võimaldades läbi viia uute, liituvate riikide katusorganisatsioonide omavahelisi koosolekuid ning olles üheks paljudest võtmeorganisatsioonidest Euroopa Puuetega Inimeste Aasta 2003 ettevalmistamisel. Fundacion Once kaasaaitamisel võeti vastu Madriidi deklaratsioon, mis oli 2003.a. Euroopa Aasta kodanikuühiskonna raamdokumendiks. Madriidi deklaratsiooni koostamist võib lugeda teiseks koostööprojektiks Sihtasutuse ja Eesti  hoolekandega ning puuetega inimestega tegelevate spetsialistide vahel.

 

Projekti ajakava

 

Projekti tegevuskava

 

Projekti kokkuvõttev aruanne