In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Statistika


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arvudes 1998

Tartu kirjalik esmamainimine 1030    
Linna piires voolab Emajõgi 10 km pikkuselt    
Kõrgeim koht üle merepinna 79 m    
Pindala 38.8 km2    
     
ILMASTIK 2001    
Õhutemperatuur ________ ________
- absoluutne miinimum - detsember -32,2 °C  
- absoluutne maksimum - juuli +32,7 °C  
Aastane sademete hulk 823 mm  
Sademetega päevade arv 183  
Päikesepaiste kestus tundides 1793  
Keskmine relatiivne niiskus 80%  

 

RAHVASTIK    
31.03.2000 rahvaloenduse  andmed    
     
Püsielanikke 101 169  
    neist mehi 44 951  
             naisi 56 218  
     
Elanike arv elanikeregistris 1.01.1998 96 483
  1.01.1999 94 823
    1.01.2000       94 715
 

1.01.2001

  96 360

  1.01.2002 99 151

Asustustihedus (inimest/km2)

1.01.2002          2555
     
Iive 2001    
Elussünde 1117  
Surmasid 1236  
Iive -119  
   

 

Rahvuslik koosseis 31.03.2000
(rahvaloenduse andmeil, %)
 
Eestlasi 80
Venelasi 16
Teisi rahvusi 4
   
Uusehitus 2001  
Ekspluatsiooni antud uusi eluruume

98

    neis pinda (m2)

13 919

Ekspluatsiooni antud muid objekte

22

   
ETTEVÕTLUS 1.01.2001  
Füüsilisest isikust ettevõtjaid

 526

Osaühinguid

3574

Aktsiaseltse

595

Muid äriühinguid

56

Välismaa äriühingute filiaale

13

Kokku

4764

 

TÖÖTURG 2001      
       
Hõivamata tööotsijaid

7563

   
    neist abiraha saajaid

2648

   
Vabu töökohti

1688

   
Ettevõtluse alustamise toetuse saajaid

41

   
       
KAUBANDUS JA TOITLUSTUS 1.01.2002      
       
Tööstuskaupade kauplusi 795    
Toidukaupade kauplusi 105    
Segakauplusi 47    
Toitlustusettevõtteid 199    
    neis istkohti

10 558

   
       
MAAKASUTUS 1.01.2002      
  Pindala (ha) %  
Elamumaa 997.3 25.7  
Tööstusterritooriumid 315.9 8.1   
Muud krundid      
(ärid, sotsiaalmaa) 554.1  14.3  
Kalmistud 43.5  1.1  
Pühakodade maa

6.0

 0.2

 
Raudteealune maa 78.9  2.0  
Teed, tänavad 375.6  9.7  
Veekogud 131.9 3.4   
Pargid, haljasalad 372.1 9.6   
Soised ja võsastunud alad 627.6 16.2   
Põllumaad 48.4 1.2   
Reservmaad 328.7  8.5  
Kokku 3880.0  100.0  
Maksustatud maa osatähtsus linna territooriumist 58.5%      
       
KOMMUNIKATSIOONID 2001      
       
Tänavaid 427    
Tänavate üldpikkus (km) 282    
Kõnniteede ühekordne pikkus (km) 258    
Transpordivahendeid      
Sõiduautosid 26 604    
    sh era 24 026    
Autobusse 312    
    sh era 69    
Veoautosid 4650    
    sh era 1880    
Liiklusõnnetusi 142    
hukkunuid 4    
vigastatuid 168    
       
Linnatransport      
bussiliine

26

   
liinide kogupikkus (km) 463    
peatusi 254    
taksosid 385    
taksojuhte 371    
Veevõrgu pikkus (km) 180    
Kanalisatsioonivõrgu pikkus (km)

190

   
Telefone 1.01.2002 35 735    
    sh eraklientidel 29 412    
äriklientidel 6 323    
100 elaniku kohta 27    
taksofone 303    
       
TURISM 2001      
       
Välisturistide ööbimiste  arv 62 130    
    - puhkusereisil 49%    
    - tööreisil 44%    
    - muu 7%    
    soomlaste osatähtsus 47%    
Tartu Turismiinfokeskuse külastajaid 19 470    
    neist välismaalasi 50%    
Majutusasutuste arv 20    
    neis kohti 811    
sh hotelle 5    
    neis kohti 355    
       
HARIDUS 2001/2002      
Koolieelsed lasteasutused      
  kokku   neist vene-
keelseid
Asutusi 27   3
Rühmi 221   29
Lapsi 4459   525
       
Üldhariduskoolid      
  koole   õpilasi
Põhikoole 3   1 170
Gümnaasiume 15   13 579
Hälvikute koole 5   697
Täiskasvanute gümnaasiume 1   415
Eriinternaatkoole 2   403
Erakoole 4   435
Kokku 30   16 699
       
Õppekeel      
eesti keel 24   14 121
vene keel 4   2 578
       
Huvikoolid 9   3 286
       
Kutseõppeasutused      
      Õppureid
Õppeasutusi 9   3 377
    neist era 2   150
       
Kõrgemad õppeasutused      
      Õppureid
Õppeasutusi  16   19 473
    neist era 9   950
       
KULTUUR 2001      
    istekohti külastusi
Teatreid 5 1510 131 000
Kinosid 2    608 174 000
       
Muuseume 16   214 000
Rahvaraamatukogusid 4   601 000
Kogudusi 22    
       
SPORT 2002      
       
Spordiklubisid 127    
    neist noortega tegelevaid 58    
Eraspordikoole

2

   
    neis tegutsejaid

652

   
Viljeletavaid spordialasid 51    
Spordisaale 48    
Staadioneid 4    
Siseujulaid 7    
       
TERVISHOID 2002      
       
Tartu Ülikooli Kliinikum 1    
Tartu Linna Polikliinik 1    
Tartu Kiirabi 1    
Perearstiabiasutusi 23    
Eriarstiabiasutusi 20    
Erahambaraviasutusi 46    
Arste 693    
    neist hambaarste 122    
Õendusalatöötajaid

1142

   
       
SOTSIAALABI 2002      
       
Piirkonnakeskusi 5    
Hoolekandeasutusi lastele 5    
Hoolekandeasutusi täiskasvanutele 5    
Koduhooldusel olevaid vanureid
ja puudega inimesi
298    
       
SOTSIAALKINDLUSTUS 1.01.2002      
       
Pensionid      
Vanaduspensionäre 20 635    
Väljateenitud aastate eest
pensioni saajaid
114    
Töövõimetusepensioni saajaid 3 189    
Toitjakaotuspensioni saajaid 1 144    
Rahvapensioni saajaid 416    
Kokku 25 498    
       
Peretoetused      
Lastetoetuse saajaid

14 293

   
    sh ühe lapsega

 8 183

   
    sh kahe lapsega

4 921

   
    sh kolme lapsega

1 189

   
Üksikvanema lapse toetuse saajaid

1 697

   
Ajateenija lapse toetuse saajaid

3

   
Eestkostetava või hooldatava lapse toetuse saajaid

172

   
Sünnitoetuse saajaid

1 108

   
Koolitoetuse saajaid

14 174

   
       
Puudega isikute sotsiaaltoetused       
Puudega lapse toetuse saajad

338

   
16-aastase ja vanema puudega inimese toetus

 9 974

   
Hooldajatoetuse saajaid

2 881 

   
Puudega vanema toetuse saajaid

147

   
Transporditoetuse saajaid

145

   
Telefoni kasutamise toetuse saajaid

177

   
Kokku

13 662

   
       
EELARVE 2002      
       
A Põhieelarve, milj kr 571    
Tulud, %      
Üksikisiku tulumaks 52.9    
Maamaks 2.5    
Muud maksud 0.4    
Tulud majandustegevusest 1.7    
Hoolekandeasutuste omatulud 1.0    
Haridusasutuste omatulud 6.2    
Muud laekumised 0.4    
Eraldised riigieelarvest 34.9    
Kokku

100.0

   
       
Kulud, %      
Haridus 54.8    
Linnamajandus 14.7    
Kultuur 4.8    
Sport 2.6    
Sotsiaalhoolekanne 7.1    
Üldvalitsemine 5.9    
Muud kulud 0.9    
Reservfond 1.0    
Ülekanne kapitalieelarvesse  8.2    
Kokku 100.0    
       
B Kapitalieelarve, milj kr 161    
Tulud, %      
Laekumine põhieelarvest 29    
Tulu vara võõrandamisest 5    
Tulu aktsiate müügist 6    
Renditulu 6    
Võlakirjade emiteerimine

45

   
Laekumine riigieelarvest 6    
Kulude katteks suunatud jääk 2    
Muud laekumised 1    
Kokku 100    
       
Kulud, %      
Haridus 28    
Linnamajandus 37    
Kultuur ja sport 18    
Sotsiaalhoolekanne 2    
Üldvalitsemine 3    
Intressid ja laenud 12    
Kokku

100

   
       
TARTU LINNAVOLIKOGU 2002      
       
Linnavolinikke 49    
Reformierakond 21    
Isamaaliit 14    
Keskerakond 8    
Tartu 2000+ 4    
Mõõdukad 1    
Hea Tahe/Vasakvõimalus

1

   
       
TARTU LINNAVALITSUS 2002      
       
Linnavalitsuse liikmeid 6    
Osakondi 9    
Töötajaid 292