In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Statistika


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arvudes 2001

Tartu kirjalik esmamainimine 1030    
Linna piires voolab Emajõgi 10 km pikkuselt    
Kõrgeim koht üle merepinna 79 m    
Pindala 38.8 km2    
     
ILMASTIK 2000    
Õhutemperatuur ________ ________
- absoluutne miinimum - jaanuar -20,6 °C  
- absoluutne maksimum - juuni +27,9 °C  
Aastane sademete hulk 614 mm  
Sademetega päevade arv 186  
Päikesepaiste kestus tundides 1611  
Keskmine relatiivne niiskus 79%  

RAHVASTIK    
31.03.2000 rahvaloenduse esialgsed andmed    
     
Püsielanikke 101 246  
    neist mehi 44 920  
             naisi 56 326  
Kodutuid 80  
Eluruume 41 950  
Püsielanikku eluruumi kohta 2.41  
Leibkondi eluruumi kohta 1.08  
     
Elanike arv elanikeregistris 1.01.1998 96 483
  1.01.1999 94 823
    1.01.2000       94 715
 

1.01.2001

  96 360

Asustustihedus (inimest/km2)

1.01.2001          2484
     
Iive ja ränne 2000    
Elussünde 1 132  
Surmasid 1 209  
Iive -77  
     
Saabus 4325  
Lahkus 1988  
Rändesaldo +2364  

Soolis-vanuseline jaotus 1.01.2001

 

Rahvuslik koosseis 1.01.2000
(Statistikaameti andmeil, %)
Eestlasi 76.1
Venelasi 19.1
Teisi rahvusi 4.8
 
Abielud 2000
Abiellunud mehi 367
Abiellunud naisi 405
 
Uusehitus 2000
Ekspluatsiooni antud uusi eluruume

59

    neis pinda (m2)

10 987

Ekspluatsiooni antud muid objekte

14

 
ETTEVÕTLUS 1.01.2001
Füüsilisest isikust ettevõtjaid 287
Osaühinguid 3169
Aktsiaseltse 603
Muid äriühinguid 49
Välismaa äriühingute filiaale 

8

Kokku 4116

               

TÖÖTURG 2000
Hõivamata tööotsijaid

6474

    neist abiraha saajaid

2101

Vabu töökohti

1328

Tööle rakendatuid

1964

Ettevõtluse alustamise toetuse saajaid

20

KAUBANDUS JA TOITLUSTUS 1.01.2001
Tööstuskaupade kauplusi 781
Toidukaupade kauplusi 123
Segakauplusi 51
Toitlustusettevõtteid 198
    neis istkohti

11 276

MAAKASUTUS 1.01.2001
Pindala (ha)
Elamumaa 992.3
Tööstusterritooriumid 317.9
Muud krundid
(ärid, sotsiaalmaa) 535.1
Kalmistud 43.5
Pühakodade maa

6.0

Raudteealune maa 81.6
Teed, tänavad 369.5
Veekogud 131.9
Pargid, haljasalad 332.3
Soised ja võsastunud alad 665.9
Põllumaad 68.3
Reservmaad 335.6
Kokku 3879.9
Maksustatud maa osatähtsus linna territooriumist 56.9%
KOMMUNIKATSIOONID 2000
Tänavaid 427
Tänavate üldpikkus (km) 282
Kõnniteede ühekordne pikkus (km) 258
Transpordivahendeid  
Sõiduautosid 30 442
    sh era 27 265
Autobusse 405
    sh era 96
Veoautosid 5 023
    sh era 2 101
mootorrattaid 439
järelhaagiseid 3 065
Liiklusõnnetusi 106
hukkunuid 4
vigastatuid 124
Linnatransport
bussiliine

20

liinide kogupikkus (km) 365
peatusi 247
taksosid 400
taksojuhte 400
Veevõrgu pikkus (km) 171
Kanalisatsioonivõrgu pikkus (km)

124

Telefone 1.01.2001 36 012
    sh eraklientidel 29 787
äriklientidel 6 225
100 elaniku kohta 37
taksofone 300
TURISM 2000
Tartus ööbinud välisturistide arv 41 357
    - puhkusereisil 50%
    - tööreisil 39%
    - muu 11%
    soomlaste osatähtsus 46%
Tartu Turismiinfokeskuse külastajaid 21 754
    neist välismaalasi 44%
Majutusasutuste arv 18
    neis kohti 805
sh hotelle 5
    neis kohti 352
HARIDUS 2000/2001
Koolieelsed lasteasutused
kokku neist vene-
keelseid
Asutusi 27 3
Rühmi 220 30
Lapsi 4 481 559
Üldhariduskoolid
koole õpilasi
Põhikoole 3 1 227
Gümnaasiume 15 13 768
Hälvikute koole 5 772
Täiskasvanute gümnaasiume 1 423
Eriinternaatkoole 2 428
Erakoole 5 432
Kokku 31 17 050
Õppekeel
eesti keel 24 14 268
vene keel 6 2 782
Huvikoolid 11 4 244
Kutseõppeasutused
Õppureid
Õppeasutusi 10 3 165
    neist era 3 150
Kõrgemad õppeasutused
Õppureid
Õppeasutusi  16 19 142
    neist era 8 976
KULTUUR 2001
istekohti külastusi
Teatreid 2 1224 123 112
Kinosid 2    608 191 346
Muuseume 14   154 319
Rahvaraamatukogusid 4   596 228
Kogudusi 20    
SPORT 2001
Spordiklubisid 100
    neist noortega tegelevaid 55
Eraspordikoole

2

    neis tegutsejaid

680

Viljeletavaid spordialasid 50
Spordisaale 45
Staadioneid 4
Siseujulaid 5
TERVISHOID 2001
Tartu Ülikooli Kliinikum 1
Tartu Linna Polikliinik 1
Tartu Kiirabi 1
Perearstiabiasutusi 21
Eriarstiabiasutusi 19
Erahambaraviasutusi 44
Arste 715
    neist hambaarste 138
Õendusalatöötajaid

1102

SOTSIAALABI 2001
Piirkonnakeskusi 6
Hoolekandeasutusi lastele 5
Hoolekandeasutusi täiskasvanutele 5
Koduhooldusel olevaid vanureid
ja puudega inimesi
322
SOTSIAALKINDLUSTUS 1.01.2001
Pensionid
Vanaduspensionäre 21 009
Väljateenitud aastate eest
pensioni saajaid
112
Töövõimetusepensioni saajaid 2 815
Toitjakaotuspensioni saajaid 1 491
Rahvapensioni saajaid 390
Kokku 25 817
Peretoetused
Lastetoetuse saajaid

22 833

    sh ühe lapsega

15 133

    sh kahe lapsega

6 442

    sh kolme lapsega

1 258

Üksikvanema lapse toetuse saajaid

1 716

Ajateenija lapse toetuse saajaid

2

Eestkostetava või hooldatava lapse toetuse saajaid

194

Sünnitoetuse saajaid

952

Koolitoetuse saajaid

14 712

Kokku

40 409

 
Puudega isikute sotsiaaltoetused   
Puudega lapse toetuse saajad

331

16-aastase ja vanema puudega inimese toetus

3340

Hooldajatoetuse saajaid

242

Puudega vanema toetuse saajaid

137

Transporditoetuse saajaid

2158

Telefoni kasutamise toetuse saajaid

301

Kokku

9219

   
EELARVE 2001  
A Põhieelarve, milj kr 491.2
Tulud, %
Üksikisiku tulumaks 57.7
Maamaks 2.7
Muud maksud 0.5
Tulud munitsipaalvaradest  0.5
Laekumine majandustegevusest 8.9
Muud laekumised 0.8
Eraldised riigieelarvest 28.9
Kokku

100.0

Kulud, %
Haridus 52.3
Linnamajandus 16.6
Kultuur 5.0
Sport 3.3
Tervishoid 0.4
Sotsiaalhoolekanne 7.0
Üldvalitsemine 6.0
Muud kulud 0.5
Reservfond 1.3
Ülekanne kapitalieelarvesse 7.6
Kokku 100.0
B Kapitalieelarve, milj kr 124.3
Tulud, %
Laekumine põhieelarvest 29.9
Tulu vara võõrandamisest 16.1
Tulu aktsiate müügist 8.0
Renditulu 8.5
Võlakirjade emiteerimine

36.2

Muud laekumised 1.3
Kokku 100 0
Kulud, %
Haridus 26.2
Linnamajandus 31.7
Kultuur ja sport 27.7
Muud valdkonnad 7.4
Intressid 8.0
Kokku

100.0

TARTU LINNAVOLIKOGU 2001
Linnavolinikke 49
Reformierakond 20
Isamaaliit 14
Keskerakond 9
Tartu 2000+ 4
Mõõdukad 1
Hea Tahe/Vasakkvõimalus

1

TARTU LINNAVALITSUS 2001
Linnavalitsuse liikmeid 6
Osakondi 9
Töötajaid 297