In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


1. juulist 2015 jõustus uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus


Uus kord toob mitmeid muudatusi nii ehituse kui ka planeerimise valdkonda. Ehitusseadustikku on koondatud varasemad hoonete ja rajatiste eriseadused: hooned ja nende surve-, kütte-, ja ventilatsiooniseadmed, veevarustuse ja kanalisatsiooni seadmed, elektripaigaldised, teed, raudteed veekogusse ehitamine jne.

Kehtima hakkava ehitusseadustiku järgi on ehitamiseks vaja esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

Vajaminevate dokumentide juhtude ja korra kohta on seaduselooja koostanud tabeli Lisa 1, kust igaüks saab kontrollida, mis on ehitamise eelduseks.


Ehitusteatis tuleb esitada 20–60 m² ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel.

Alla 20 m² hoonete ja rajatiste ehitamise puhul pole vaja ka ehitusteatist esitada. Linnavalitsusel on põhjendatud juhul siiski õigus nõuda ehitusteatise esitamist ehitise kohta, mis ei sisaldu ehitusseadustiku Lisas 1 „Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta.“

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik hoonetele, mis on 0-60 m² ja üle 5 m kõrged ning hoonete, mis on üle 60 m² ehitusaluse pinnaga ja rajatiste püstitamisel. Veel tuleb taotleda ehitusluba, kui laiendatakse ehitist üle 33% olemasolevast mahust ning samuti ka ehitusloakohustuslike hoonete lammutamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.

Ehitusloa kohustusliku objekti rajamise eelduseks on detailplaneeringu või projekteerimistingimuste olemasolu. Projekteerimistingimuste taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv 25€. Juhul kui rajatav objekt ei eelda ehitusluba, võib siiski taotleda arhitektuurseid ja ehituslikke suuniseid ning sellisel juhul ei pea tasuma projekteerimistingimuste riigilõivu.

Kasutusluba on uue seadustiku kohaselt vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba. Ehitusloa ja kasutusloa taotluse ning ehitusteatise ja kasutusteatise saab esitada arhitektuuri ja ehituse osakonda e-postile aeo@raad.tartu.ee.  Endiselt võetakse projekte vastu ka paberkandjal. Ehitustegevust puudutavad blanketid on saadaval www.ehr.ee/ teated/ taotluste ja teatiste vormid (https://www.ehr.ee/app/teated?2)

Suurenevad ka lubade riigilõivud: projekteerimistingimused 25 eurot, elamute ja teenindavad ehitiste ehitusload 150 eurot ja nende ehitiste kasutusload 60 eurot. Eramu ja seda teenindava rajatise ning mitteelamud ja avalikkusele suunatud rajatiste lammutamine 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusluba ning avalikkusega seotud rajatiste püstitamine 250 eurot.

Riigilõivuseadus 1. juulist 2015 https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015032

Ehitus- ja kasutuslubade puudumisel, st ebaseaduslikul ehitamisel ja kasutamisel rakendatakse väärteomenetluse, asendustäitmise ja sunniraha seaduse ning korrakaitseseadust.

Uue seaduse jõustumisel tuleb lõpetada käimasolev ehitus- või kasutusloa või kirjaliku nõusoleku menetlus, kui taotluses käsitletud ehitis ei ole uue korra järgi enam loakohustuslik. Järgitakse vanu menetlusnõudeid.

Enne uue seaduse jõustumist antud ehitusluba kehtib tähtajatult, kui ehitamisega oli alustatud enne käesoleva seaduse jõustumist.
Enne uue seaduse jõustumist antud kirjalik nõusolek kehtib tähtajatult, kui ehitamisega alustatakse kahe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.
Enne uue seaduse jõustumist antud kasutusluba kehtib tähtajatult.
Enne uue seaduse jõustumist loast või teavitamiskohustusest vabastatud ehitise juba alustatud ehitamise võib lõpetada kahe aasta jooksul loa- või teavitamiskohustust täitmata, kui see on uue seadusega ette nähtud.

Enne projekteerimise ja ehitamise alustamist soovitame pöörduda arhitektuuri ja ehituse osakonna poole: aeo@raad.tartu.ee, 736 1238.