In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Ränilinna linnaosa üldplaneering

Linnavalitsus saatis volikogule Ränilinna linnaosa üldplaneeringu eskiislahenduse ja avaliku arutelu korraldamise eelnõu.

Planeeringuala, mille pindala umbes75 ha, asub Aardla, Ringtee ja Raudtee tänavate ning Ülenurme valla piiri vahelisel alal. Planeeringu koostamise eesmärk on mitmekesistada piirkonna maakasutust ja siduda omavahel terviklikult olemasolev ja kavandatav elu- ja ärikeskkond.

Eskiislahendusega on planeeringuala jaotatud 16 alaks, millele on määratud maakasutuse juhtotstarbed ja üldised maakasutustingimused. Lahenduse keskseks elemendiks on linnaosa keskväljak, mida rõhutatakse hoonestuse tiheduse, mitmekesiste funktsioonide ning kõrguste abil. Keskväljakuga ristuvad teljed on kavandatud jalakäijatele ja kergliikluseks.

Elamumaad paigutatakse suurematest liiklussoontest eemale rohealade lähedusse. Ärimaade kavandamisel lähtutakse põhimõttest, et Ringtee tänavale lähemad alad on mõeldud laiema tagamaa teenindamiseks, kohalikele elanikele mõeldud teenused koonduvad keskusala piirkonda ning elamualade lähistele.

Raudtee kaitsevööndi ulatuses on kavandatud kaitsehaljastuse maa, kuhu tuleb rajada kõrghaljastus.

Ränilinna linnaosa üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda kuni 6. maini linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees Raekoja plats 3 ja Tartu kodulehel.

Ränilinna linnaosa üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avalik arutelu toimub 18. mail kell 15 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis Raekoja plats 3, III korrus, tuba 303.