In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Konkursid


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Ideekonkurss “Tartu suveniir 2011”

Konkursi tulemused

Žürii

-------------------------

Ideekonkursi eesmärk

1.1. Konkursi eesmärk on mitmekesistada Tartu linna ja maakonda (edaspidi piirkonda) tutvustavate ning piirkonna mainet kujundavate suveniiride valikut.
1.2. Konkursile oodatakse suveniire (edaspidi töö), mis rõhutavad piirkonna omapära, on huvitavad, esteetilised ning mille tootmine on teostatav. Suveniir võiks olla tarbimisväärtusega ning kasuks tuleb, kui see on ökonoomselt ja lokaalselt tiražeeritav.

II. Üldtingimused

2.1.   Konkursi korraldaja on Tartu Linnavalitsus.
2.2. Konkursil osalemise õigus:
2.2.1. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.
2.2.2. Osaleda ei tohi:
2.2.2.1. žürii esimees, liikmed, konkursi juhendi koostajad ning isikud, kes on konkursi ettevalmistamises ja korraldamises osalemise tõttu eelistatud olukorras ja/või võiksid mõjutada konkursil tehtavaid otsuseid;
2.2.2.2. konkursi žürii esimehe ja liikmetega seotud lähikondlased (abikaasad, elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad).
2.3. Konkursile tuleb esitada töö kohta alljärgnevad eestikeelsed materjalid: 
2.3.1. töö joonise või fotona A4 formaadis;
2.3.2. töö originaalformaadis valmistatuna ühes eksemplaris;
2.3.3. töö kirjeldus. Samuti info töö valmistamise (tehnoloogia ja materjalid) ning turustamise võimaluste kohta ning märge, kas töö on uus, olemasolev või tootmises (kokku maksimaalselt üks A4 formaat);
2.3.4. töö omahinna maksumuse kalkulatsioon.   
2.4. Konkursile esitatud tööd, mis ei vasta punkti 2.3. nõuetele, ei kuulu žürii poolt hindamisele.

III. Hindamine

3.1. Töid hindab kuni 7-liikmeline žürii, mille koosseisu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse esindaja ning erinevate valdkondade esindajad (disainerid, turismivaldkonna asjatundjad jt).
3.2. Tööde hindamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:
3.2.1. seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide ja legendidega;
3.2.2. isikupärasus ja originaalsus (sh pakend, etikett);
3.2.3. praktiline väärtus;
3.2.3. kvaliteetne teostus;
3.2.4. tiražeeritavus;
3.2.5. keskkonnasõbralikkus;
3.2.6. hind (ära märkida hind ka erinevate tiraažide puhul, näiteks 10 ja 100 eksemplari hind).
3.3. Hindamine toimub kahes etapis:
3.3.1.  esimeses etapis valib žürii välja kuni 15 tööd, mis vastavad kõige enam konkursi tingimuste punktis 3.2. toodud kriteeriumidele;
3.3.2. teises etapis valib žürii välja kuni kolm auhinnalist tööd, mis tunnistatakse vastavalt I, II ja III koha vääriliseks;
3.3.3. kolme parema töö väljaselgitamiseks  hinnatakse esimeses etapis väljavalitud töid järgmiste
kriteeriumide alusel: isikupära ja originaalsus, disaini ning teostamise kvaliteet.
3.4. Žüriil on õigus jätta välja andmata auhindu, kui väärilisi töid ei leidu.

IV. Tunnustamine ja auhinnad

4.1. Auhinnatutel on õigus kasutada oma auhinnatud tööde reklaamis märget  “Tartu suveniir 2011”.
4.2. Auhinnafond jaguneb järgmiselt: I koht 500 eurot, II koht 300 eurot, III koht 200 eurot.
4.3. Esimeses etapis väljavalitud tööde seast ostab Tartu Linnavalitsus  tiražeeritud koguses suveniire 5400 euro väärtuses. Konkursi korraldajal on žürii vastavasisulise ettepaneku korral õigus jätta ostufond kasutamata, kui selleks on mõjuvad põhjused.
4.4. Auhinna- ja ostufond (punktid 4.2. ja 4.3.) sisaldavad kõiki Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud makse.
4.5. Auhinnad maksab konkursi korraldaja välja peale konkursi võitjate väljaselgitamist autori(te) arveldusarve(te)le. Ostufondi väljamaksmine toimub pärast lepingute sõlmimist töö autori või autorite ja konkursi korraldaja vahel.
4.6. Konkursi  korraldaja pakub koostöös SA-ga Tartu Ärinõuandla või SA-ga Tartu Loomemajanduskeskus konkursi esimeses etapis välja valitud tööde autoritele soovi korral ettevõtlusalaseid tasuta konsultatsioone.

V. Tööde esitamine ja avamine

5.1.  Tööde esitamise lõpptähtaeg on 31. mai  2011 kell 17.00.
5.2. Töid võtab vastu ja registreerib Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakond aadressil Jaani 7, Tartu   51007 tööpäevadel kell 9.00 kuni 17.00.
5.3. Töö kättesaamise kohta väljastab konkursi korraldaja tõendi, millele on märgitud töö kättesaamise
kuupäev ja kellaaeg.
5.4. Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises pakendis, millel on kiri “Tartu
suveniir 2011” ja töö märgusõna.
5.4.1. Pakendis peab olema eraldi kinnises ümbrikus info konkursi tingimuste punktides 2.3.1.-2.3.4. nimetatud andmete kohta. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud "Idee" ning töö märgusõna.
5.4.2. Pakendis peavad olema eraldi kinnises ümbrikus autori nimi, aadress ja kontaktandmed
(telefon, e-post) ning allkirjaga kinnitatud sooviavaldus osaleda nimetatud konkursil ja nõusolek konkursi tingimustega. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud "Kontakt" ja töö märgusõna. 
5.5. Auhinnaliste kohtade märgusõnad tehakse teatavaks 3. juunil 2011 kell 15.00 Tartu Linnavalitsuse
avalike suhete osakonnas. Samas avatakse ka kinnised ümbrikud “Kontakt” ning tehakse teatavaks konkursi võitjate nimed.
5.6. Kõik tööd ja muud konkursile esitatud materjalid tagastab Tartu Linnavalitsus  töö esitaja kirjaliku taotluse alusel allkirja vastu pärast konkursi läbiviimist hiljemalt 1. septembriks 2011. a.
5.7.  Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.

VI. Muu

6.1. Korraldaja korraldab kõikidele konkursist osa võtta soovivatele isikutele teabepäeva Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnas aadressil Jaani 7  15. aprillil 2011. a kell 10.00.
6.2. Lisainformatsiooni konkursi kohta on võimalik saada Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnas aadressil Jaani 7 ning telefonidel 736 1104 või 736 1340 tööpäevadel kell 9.00-17.00.


Kairi Ustav
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna
maine- ja turismiteenistuse juhataja
kairi.ustav@raad.tartu.ee