In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Maksu- ja tolliameti kommentaar seoses lasteaedadele makstud summadega

10. märts 2004

Maksu- ja tolliamet kordab seoses lasteaiamaksude probleemi päevakorda
taaskerkimisega oma varasemat seisukohta.

Haridusseaduse § 3 lg 2 järgi on koolieelsed lasteasutused haridusasutused.
Kuivõrd koolitustegevus kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi pädevusse,
siis Maksuamet tegi järelepärimise Haridusministeeriumile.
Haridusministeeriumi vastusest ilmneb, et lasteasutuse tegevus- ja
päevakavas märgitud igapäevatoimingud, vabategevused ning õpetaja kavandatud
õppe- ja kasvatustegevused on alushariduse mõttes koolitustegevus.
Koolituskulude hulka ei kuulu lapse toidukulu.

Seega saab vanema poolt lasteaiale maksud summad (v.a toiduraha)
tulumaksuseaduse (TMS) § 26 järgi võrdsustada koolituskuluga, mida on
lubatud residendist füüsilise isiku tulust maha arvata. Kuna varem on
Maksuamet edastanud kohalikele asutustele seisukoha eralasteaedade osas,
siis hilisemas ringkirjas märgiti, et munitsipaallasteasutuses ja
eralasteasutuses käivate laste vanemate seisukohalt on eralasteaiale makstud
summade ja munitsipaallasteasutusele makstud osalustasu näol tegemist sisult
sarnaste summadega ning oleks ebavõrdne kohaldada maksusoodustust erinevalt,
lähtudes lasteasutuse omandivormist. Seetõttu asus Maksuamet seisukohale, et
ka munitsipaallasteasutusele makstud osalustasu saab isik TMS § 26 järgi
maksustamisperioodi tulust maha arvata. 

Maksuamet on informeerinud käesolevas küsimuses Rahandusministeeriumi, et
vajadusel teha koolituskulu seonduvas sättes muudatused, mille tulemusel
väljenduks selgemini seadusandja mõte maksusoodustuse kohaldamise ulatuse
suhtes. Rahandusministeeriumi poolt ettevalmistatud eelnõus (TMS muutmiseks)
välistati lasteaedadele makstud summad koolituskulude hulgast, millele
laieneb maksusoodustus. Lõplikult seadusena vastuvõetud redaktsioonis jäi
selline soodustus siiski alles.

Seega võib füüsilise isiku tuludeklaratsioonis tasutud koolituskulude
tabelisse märkida tasutud summa väljale lapsevanema poolt tasutud
osalustasu. Juhul kui lasteaed korraldab lisaks veel muid koolitus- või
haridustegevust või -kursust (võõrkeel, ujumisõpetus vms) ja toob selle
eraldi koolituskuluna välja, käsitletakse ka neid summasid koolituskuluna,
millele laieneb maksusoodustus.

Juhul kui lasteaiad (või kohalikud omavalitsused) on maksuhaldurile juba
edastanud INF deklaratsioone teistsuguste andmetega, on neil võimalus
esitada parandatud INF deklaratsioon. Ka koolituskulu tasunud inimestel on
olemas võimalus esitada parandatud füüsilise isiku tuludeklaratsioon,
märkides sinna õige koolituskulu summa. Juhul kui enammakstud tulumaks on
juba tagastatud, soovitame füüsilistele isikutele esitada
parandusdeklaratsioone.


Aivar Pau
Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja
+372 6967926
+372 53424804
aivar.pau@customs.ee