In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Statistika


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arvudes 2003

Tartu kirjalik esmamainimine 1030    
Linna piires voolab Emajõgi 10 km pikkuselt    
Kõrgeim koht üle merepinna 79 m    
Pindala 38.8 km2    
     
ILMASTIK 2002    
Õhutemperatuur ________ ________
- absoluutne miinimum - detsember -24,9 °C  
- absoluutne maksimum - august +31,8 °C  
Aastane sademete hulk 535 mm  
Sademetega päevade arv 172  
Päikesepaiste kestus tundides 2116  
Keskmine relatiivne niiskus 76%  

 

RAHVASTIK    
   
 Elanike arv elanikeregistris    

1.01.1998

 96 483

   

1.01.1999

 94 823

            

1.01.2000

  94 715

 

1.01.2001

  96 360

1.01.2002

99 151
 

1.01.2003

100 912
         
 

 

 

Asustustihedus (inimest/km2)

 
1.01.2003 2601
        
   
Iive 2002    
Elussünde 1193  
Surmasid 1270  
Iive -77  

 

Elanike soolis-vanuseline jaotus 1.01.2003

   

 

Rahvuslik koosseis 1.01.003
 
Eestlasi 79%
Venelasi 17%
Teisi rahvusi 4%
   
Uusehitus 2002  
Ekspluatsiooni antud uusi eluruume

102

    neis pinda (m2)

16 880

Ekspluatsiooni antud muid objekte

21

   
ETTEVÕTLUS 1.01.2003  
Füüsilisest isikust ettevõtjaid

 640

Osaühinguid

3989

Aktsiaseltse

569

Muid äriühinguid

62

Välismaa äriühingute filiaale

14

Kokku

5274

 

TÖÖTURG 2002      
       
Töotsijaid

6585

   
    neist abiraha saajaid

2837

   
Vabu töökohti

2430

   
Ettevõtluse alustamise toetuse saajaid

27

   
       
KAUBANDUS JA TOITLUSTUS 1.01.2003      
       
Tööstuskaupade kauplusi 780    
Toidukaupade kauplusi 93    
Segakauplusi 39    
Toitlustusettevõtteid 191    
    neis istkohti

10 947

   
       
MAAKASUTUS 1.01.2003      
  Pindala (ha) %  
Elamumaa 1004,7 25,9  
Tööstusterritooriumid 299,4 7,7  
Muud krundid      
(ärid, sotsiaalmaa) 487,5  12,6  
Kalmistud 43,5  1,1  
Pühakodade maa

6,0

 0,2

 
Raudteealune maa 72,2  1,9  
Teed, tänavad 377,5

 9,7

 
Veekogud 131,9

3,4

 
Pargid, haljasalad 352,1    9,1  
Soised ja võsastunud alad 608,1       15,7  
Põllumaad 45,2

 1,2

 
Reservmaad 451,7  11,6  
Kokku 3880,0  100,0  
Maksustatud maa osatähtsus linna territooriumist 56,8%      
       
KOMMUNIKATSIOONID 2002      
       
Tänavaid 438    
Tänavate üldpikkus (km) 273    
Kõnniteede ühekordne pikkus (km) 258    
Transpordivahendeid      
Sõiduautosid 25 640    
    sh era 23 044    
Autobusse 306    
    sh era 65    
Veoautosid 4505    
    sh era 1752    
Liiklusõnnetusi 185    
hukkunuid 4    
vigastatuid 217    
       
Linnatransport      
bussiliine

25

   
liinide kogupikkus (km) 462    
peatusi 254    
taksosid 437    
taksojuhte 590    
Veevõrgu pikkus (km) 188    
Kanalisatsioonivõrgu pikkus (km)

219

   
Telefone 1.01.2003    
    sh eraklientidel 26 130    
        äriklientidel 4 379    
100 elaniku kohta 25,9    
taksofone 299    
       
TURISM 2002      
       
Välisturistide ööbimiste  arv 58 069    
    - puhkusereisil 53%    
    - tööreisil 41%    
    - muu 6%    
    soomlaste osatähtsus 49%    
Tartu Turismiinfokeskuse külastajaid 23 486    
    neist välismaalasi 49%    
Majutusasutuste arv 26    
    neis kohti 861    
sh hotelle 6    
    neis kohti 473    
       
HARIDUS 2002/2003      
Koolieelsed lasteasutused      
  Asutusi   Lapsi
Asutusi 31   4630
  neist era 4   91
 
       
Üldhariduskoolid      
  koole   õpilasi
Põhikoole 3   1 363
Gümnaasiume 14   13 230
Erivajadustega laste koole 3   437
Täiskasvanute gümnaasiume 1   454
Eriinternaatkoole 2   419
Erakoole 4   517
Kokku 27   16 420 
       
Huvikoolid      
  õpilasi
Koole 7   1070
   neist era  4   279 
 
       
Kutseõppeasutused      
      õppureid
Õppeasutusi 7   2607
    neist era 2   87
       
Kõrgemad õppeasutused      
      õppureid
Õppeasutusi  14   22 615
    neist era 7   990
       
KULTUUR 2002      
    istekohti külastusi
Teatreid 5 1434 142 500
Kinosid 2    608 184 000
       
Muuseume 17   303 500
Rahvaraamatukogusid 4   555 000
Kogudusi 25    
       
SPORT 2003      
       
Spordiklubisid 133    
    neist noortega tegelevaid 52    
Eraspordikoole

2

   
    neis tegutsejaid

510

   
Viljeletavaid spordialasid 39    
Spordisaale 47    
Staadioneid 5    
Siseujulaid 6    
       
TERVISHOID 2003      
       
   
Tartu Ülikooli Kliinikum 1    
Tartu Kiirabi 1    
Perearstiabiasutusi 24    
Era-eriarstiabiasutusi 17    
Erahambaraviasutusi 44    
Arste 771    
    neist hambaarste 137    
Õendusalatöötajaid

1242

   
       
SOTSIAALABI 2003      
       
Piirkonnakeskusi 5    
Hoolekandeasutusi lastele 6    
Hoolekandeasutusi täiskasvanutele 5    
Koduhooldusel olevaid vanureid
ja puudega inimesi
279    
       
SOTSIAALKINDLUSTUS 1.03.2003      
       
Pensionid      
Vanaduspensionäre 20 430    
Väljateenitud aastate eest
pensioni saajaid
69    
Töövõimetusepensioni saajaid 3 444    
Toitjakaotuspensioni saajaid 1 087    
Rahvapensioni saajaid 780    
Kokku 25 810    
       
Peretoetused      
Lastetoetuse saajaid

14 187

   
    sh ühe lapsega

 8 189

   
    sh kahe lapsega

4 836

   
    sh kolme lapsega

1 162

   
Üksikvanema lapse toetuse saajaid

1 841

   
Ajateenija lapse toetuse saajaid

1

   
Eestkostetava või hooldatava lapse toetuse saajaid

162

   
Sünnitoetuse saajaid

1 184

   
Koolitoetuse saajaid

14 222

   
       
Puudega isikute sotsiaaltoetused       
   
Puudega lapse toetuse saajad

376 

   
16-aastase ja vanema puudega inimese toetus

10 836

   
Hooldajatoetuse saajaid

3 665

   
Puudega vanema toetuse saajaid

133

   
Kokku

15 010

   

 

   
       
EELARVE 2003      
       
A Põhieelarve, milj kr 659    
Tulud, %      
Üksikisiku tulumaks 53,9    
Maamaks 2,1    
Muud maksud 0,4    
Tulud majandustegevusest 1,4    
Hoolekandeasutuste omatulud 0,8    
Haridusasutuste omatulud 4,8    
Muud laekumised 0,4    
Eraldised riigieelarvest 35,8    
Tulud varadelt

0,5

   
Kokku 

 100,0

   
     
Kulud, %    
Haridus 49,3    
Linnamajandus 13,6    
Kultuur 5,0    
Sport 2,4    
Sotsiaalhoolekanne 12,5    
Üldvalitsemine 6,5    
Reservfond 0,8    
Ülekanne kapitalieelarvesse  8,7    
Kokku 100,0    
       
B Kapitalieelarve, milj kr 156    
     
Tulud, %    
Laekumine põhieelarvest 36,8    
Tulu varadelt 16,0    
Tulu aktsiate müügist 4,5    
Pikaajaline pangalaen 32,1    
Laekumine riigieelarvest 5,1    
Kulude katteks suunatud jääk 5,1    
Muud laekumised 0,4    
Kokku 100,0    
       
Kulud, %      
Haridus 28,3    
Linnamajandus 36,1    
Kultuur ja sport 22,7    
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 2,8    
Üldvalitsemine 1,4    
Intressid ja laenud 8,7    
Kokku

100,0

   
       
TARTU LINNAVOLIKOGU 2003      
       
Linnavolinikke 49    
Reformierakond 23    
Isamaaliit 9    
Keskerakond 6    
Res Publica 9    
Mõõdukad 3    

 

   
       
TARTU LINNAVALITSUS 2003      
       
Linnavalitsuse liikmeid 6    
Osakondi 9    
Töötajaid 290